Politiek

Politiek

Politiek – Positieve Nood

Politiek

Er is een continu probleem om te proberen rechtvaardigheid te vermengen met politiek. De basis van rechtvaardigheid is begrip, zuiverheid, vertrouwen en respect, terwijl dat voor de politiek macht is. In de loop van de geschiedenis, is vaak rechtvaardigheid gebruikt om legitimiteit te geven aan de machthebbers en hun uitoefening van die bevoegdheid. Rechtvaardigheid en religie worden gebruikt om oorlogen en veroveringen, vervolgingen, wreedheden, opstanden, vernietiging goed te praten. Wanneer rechtvaardigheid wordt gebruikt om tegemoet te komen aan de politieke grillen, verliest het zijn betekenis en wordt het vernederd door wereldse politieke eisen. De strekking van rechtvaardigheid is niet gericht op de oprichting van nieuwe politieke instellingen en tot vaststelling van politieke afspraken. Kortom, het is bedoeld om de problemen van de samenleving te benaderen, door hervorming te geven aan de samenleving en door suggesties te maken voor enkele algemene principes waarmee de samenleving kan worden geleid naar meer menselijkheid, verbeterde welzijn van haar burgers, en naar meer gelijkwaardige verdeling van de middelen.

Er is een grens aan de mate waarin een politiek systeem het geluk en de welvaart van de mensen kan beschermen. Geen enkel politiek systeem, hoe ideaal het ook lijkt te zijn, kan leiden tot vrede en geluk. Zolang de mensen in het systeem worden gedomineerd door hebzucht, haat en begoocheling. Bovendien, ongeacht welk politiek systeem ook wordt goedgekeurd, er zijn bepaalde universele factoren die de burgers van de samenleving zelf zullen moeten ervaren: de effecten van goede en slechte gevolgen (karma), het gebrek aan echte voldoening of eeuwig geluk in de wereld gekenmerkt door ontevredenheid, vergankelijkheid, en arrogantie. Nergens op deze wereld bestaat er echte vrijheid.

Hoewel een goed en rechtvaardig politiek systeem dat de fundamentele mensenrechten waarborgt en een grootbalans gebruikt met debet- en creditering om het gebruik van macht toe te passen een belangrijke voorwaarde is voor een evenwichtige samenleving, moeten mensen hun tijd niet verdoen door eindeloos te zoeken naar het ultieme politieke systeem waar mensen volledig vrij kunnen zijn, omdat volledige vrijheid in geen enkel systeem kan worden gevonden, maar alleen in de mens te vinden is die vrij is van geest. Om vrij te zijn, zullen de mensen naar binnen moeten kijken in hun eigen geest en gedachtes en er aan werken om zichzelf te bevrijden van de ketenen van onwetendheid en verlangen. Vrijheid in de ware zin is alleen mogelijk wanneer een persoon goedheid gebruikt om zijn karakter te ontwikkelen door middel van bewustwording, goede gedachtes, gevoelens, spreken, handelen en door zijn geest te trainen om zo zijn mentale mogelijkheden uit te breiden en zo zijn ultieme doel van vrijheid te kunnen bereiken.

Met erkenning van het nut van het scheiden van religie uit de politiek en de beperkingen van politieke systemen voor het tot stand brengen van vrede en geluk, zijn er verschillende aspecten die wij goed vinden aansluiten bij de politieke afspraken van de huidige dag.

– Ten eerste, de gelijkheid van alle mensen, en het feit dat klassen en standen kunstmatige barrières zijn die opgericht zijn vanuit de politiek. De enige indeling van de mens, is volgens ons gebaseerd op de kwaliteit van het moreel gedrag.

– Ten tweede, is het belangrijk om de geest te bemoedigen voor sociale samenwerking en actieve deelname aan de samenleving. Deze geest wordt actief gepromoot in het politieke proces van moderne samenlevingen.

– Ten derde, hou je bij iedere beslissing aan de driehoek; begrip, respect en eerlijkheid.

– Ten vierde, bemoedig de geest voor overleg en het democratisch proces.

Dit moet worden gedaan binnen de gemeenschap waarin alle burgers het recht hebben om te beslissen over zaken van algemeen belang. Als een serieuze vraag veeleisende aandacht nodig heeft, kan de vraag verder worden besproken op een wijze die vergelijkbaar is met het democratisch parlementair systeem zoals vandaag de dag wordt gebruikt. Het is van uitermate belang om geweldloosheid en vrede als een universele boodschap te gebruiken. We zijn het niet eens met geweld of met de vernietiging van het leven. En we verklaren dat er niet zoiets bestaat als een ‘rechtvaardige’ oorlog.

“Buddha zei ooit: ‘De overwinnaar kweekt haat, de verliezer leeft in ellende. Hij die zowel afziet van overwinning en nederlaag is gelukkig en vredig.”

Niet alleen is het belangrijk om met geweldloosheid en in vrede te leven. Het belang van de eisen van een goed bestuur zijn aanzienlijk. Burgers worden bij kopiegedrag van hun leiders corrupt, ontaard en ongelukkig wanneer het hoofd van de regering corrupt is en van slecht moraal. Wij zijn tegen corruptie en we zijn voor een overheid die handelt op basis van de humanitaire beginselen. http://www.un.org/en/documents/udhr/

“De Boeddha zei eens: ‘Als de heerser van een land rechtvaardig en goed is, worden de ministers rechtvaardig en goed; wanneer de ministers rechtvaardig en goed zijn, worden de hogere ambtenaren rechtvaardig en goed; wanneer de hogere ambtenaren rechtvaardig en goed, worden de manschappen rechtvaardig en goed; worden de manschappen rechtvaardig en goed, dan worden de burgers worden rechtvaardig en goed. “(Anguttara Nikaya)

Stress, trauma, immoraliteit en criminaliteit, zoals diefstal, liegen, geweld, haat, wreedheid vloeien sterk voort uit armoede. De bezuinigingen die alsmaar door denderen en met name de mensen raakt met de minste middelen zal terug denderen naar de volledige samenleving en met name de ‘rijkere’ rangen en standen raken door karma (actie en gevolg). Lastenverzwaring toepassen bij de armeren in de samenleving is een populaire politieke move die een korte termijn bevrediging oproept bij de achterban van de ‘rijkere’ partijen maar zal een backdraft kennen die zijn weerga niet kent.

Wat nog niet erkend wordt is dat trauma en stress zorgt voor armoede. Het werkgeheugen wordt met name door vroeg kinderlijke trauma, denk aan geestelijk, emotionele, lichamelijk en/of seksuele mishandeling te zwaar belast. Als stress door trauma 80% van het werkgeheugen in neemt dan is er nog maar 20% over voor school of werk. Lagere of geen opleiding betekent een slecht betaalde baan of werkeloosheid. Vaak worden hierdoor slachtoffers opnieuw slachtoffer gemaakt door het politieke beleid dat wordt gevoerd.

Criminaliteitscijfers zullen als een raket gaan stijgen. De overheid kan proberen om de criminaliteit te onderdrukken door middel van straf, maar het is zinloos om misdaden uit te roeien door middel van straf, boetes en/of geweld.
Het is belangrijk om de economische ontwikkeling te stimuleren in plaats van straffen uit te delen om de criminaliteit terug te dringen. Voor de mensen met de minste middelen zou juist meer stabiliteit en rust een uitkomst bieden om misdaden tegen te gaan. Dat is de enige manier.

De overheid moet de middelen van het land gaan gebruiken om de economische situatie van het land te verbeteren. Door meer te doen aan landbouw-en plattelandsontwikkeling, financiële steun te geven aan ondernemers en het bedrijfsleven, voor voldoende lonen voor werknemers om een fatsoenlijk leven. En voor de armeren en zieken in de samenleving een voldoende uitkering te bieden waarbij de menselijke waardigheid behouden wordt. Alleen door meer stabiliteit, eenvoud en ontspanning te creeëren voor iedereen zal er vooruitgang plaatsvinden.

Leave a reply